Zhodnocení činnosti SM v roce 2012

30.12.2013 22:48

 

 

Zhodnocení činnosti SM v roce 2012

 

 

 

Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů, o. s., se sídlem v Brně, předkládají členské základně SM Zhodnocení jeho činnosti v roce 2012, tedy ve druhém roce jeho faktické, oficiální existence.

 

1. Schůzová činnost a vnitřní rozvoj organizace

 

Vcelku se dařilo dodržovat přijatou zásadu pravidelných schůzí, a to výborových každou první středu v měsíci, zpravidla přes poledne v Šermířském klubu LAG na Kopečné 50 v Brně a následně pak každou třetí středu od 16:00 tamtéž. Jen vyjímečně bylo nutno termín i místo překládat. Téměř každý měsíc se ještě ŘR (s výjimkou účasti mimobrněnského kolegy J. Holmana) scházela nejméně jednou na nutných operativkách před důležitými akcemi. Na tyto schůzky byly dle potřeby přizváni další členové VýVý, dosažitelní kolegové V. Walter a J. Komprda. Rovněž omluven býval mimobrněnský kolega T. M. Pavlica.

 

Členské schůze dosažitelných kolegů, svolávané každou třetí středu v měsíci od 18:00 do Poslaneckého klubu na Mečové 5 v Brně, se postupně míjely zamýšleným účinkem, protože se nedařilo přimět místní evidované členy k vyšší účasti, a tak jen většinou šlo o mírně rozšířené pokračování předchozích výborovek. Příčinou toho stavu bylo i setrvávající hledání přitažlivé náplně jednání a všeobecně zřejmý trend sníženého zájmu členstva o jakoukoli širší veřejnou činnost, což podvazovalo možnosti rozšiřování možných aktivit SM navenek. Z toho důvodu přijal VýVý závěrem minulého roku 2012 rozhodnutí, koncipovat v roce 2013 ČS jako tematicky zaměřené přednášky s besedami a diskusní stoly s přímým využitím možností ostatních monarchistických partnerů a dále tak obsahově jen nedublovat předcházející výborovky.

 

Postupně se dařilo dát výborovým schůzím věcně pracovní ráz dle e-mailem dohodnutého programu jednání a odstranit z něj dílčí živelnost. Podařilo se též zavést přehlednost a pravidelnost do zpracovávání zápisů z jednání, ale je třeba dotáhnout systém jejich zasílání nejen nepřítomným členům VýVý, ale i všem korespondenčním členům ze 3. skupiny.

 

Korespondenční členská základna se průběžně rozšiřovala, a to jak o souběžné členy Koruny české, tak i o příznivce monarchismu z jiných promonarchistických organizací, či jen jednotlivé solitéry. K 31. 12. 2012 mělo SM ve skupinách 1., 2. a 3. celkem. .... korespondenčních členů. Jen část z nich však se SM spolupracovala aktivně, především formou vzájemné výměny informací.

 

 

 

2. Spolupráce s vnějšími partnery

 

a) Koruna Česká – je ideově i organizačně pro SM nejbližším partnerem. Z faktu, že se jedná o monarchistickou politickou stranu, vyplývají rozdílné formy a metody práce i rozdílné názory na sjednocování monarchismu v tomto státě. To se odrazilo například na neuskutečnění našeho záměru – svolat v září na zámek v Plumlově 1. Moravské monarchistické fórum. Ze slibně e-maily i osobně předjednané akce nakonec sešlo, protože se ji rozhodl dále nepodporovat moravský zemský hejtman KČ  MUDr. P. Andrš. Naši zástupci nebyli ani oficiálně pozváni na jednání Moravského zemského sněmu KČ do Olomouce. Je to s podivem tím spíše, že na Český zemský sněm KČ do Benátek nad Jizerou jsme pozvání dostali a zůčastnil se ho kolega J. S. Pospíšil. Rovněž tak jsme byli pozváni i na XXI. Generální sněm KČ do Prahy, ale museli jsme se omluvit a GS jsme zaslali zdravici.

 

Spolupráce s MS KČ Brno je rovněž velmi sporadická a zatím daleko méně frekventovaná než např. informační i osobní kontakt s MS KČ Strážnice. Snad se tento stav podaří změnit novou formou naší činnosti v roce 2013. Vysoce si ceníme zvláště e-mailových i osobních kontaktů s členy Př. KČ, kolegy J. Konečným a B. Frelichem. Do vnitřních diskusí a sporů KČ nezasahujeme, je to jejich svrchovaná interní záležitost.

 

 

b) Modlitební liga za bl. JCKV Karla I. Rakouského

 

S touto organizací jsme navázali nadějnou spolupráci počátkem roku 2012, především s jejím celostátním představitelem PhDr. M. Novákem a se zástupkyní pro Moravu a Slezsko  MUDr. J. Balharovou. Naši zástupci se zůčastnili několika jimi organizovaných akcí v Brandýse nad Labem i v Brně a lze očekávat i další součinnost při námi organizovaných tradičních říjnových mších svatých na Petrově.

 

Zde je možné připomenout i pokračující úzkou součinnost s římsko-katolickou církví a jmenovitě pak se 4. kanovníkem Královské kapituly v Brně na Petrově, ThLic. Petrem Šikulou,  s farářem................v Křenovicích a dalšími knězi..................... 

 

Velmi nadějně se rýsuje i spolupráce s připravovanou domácí odnoží mezinárodního Sdružení za blahořečení JCKV Zity Bourbonsko-Parmské, jmenovitě s Mgr. L. Cekotovou.

 

 

c) Moravské kulaté stoly

 

V průběhu roku 2012 proběhly čtyři a SM na nich zastupovali J. S. Pospíšil, V. Walter, M. Pauřík a L. Šubert. Jedná se o jakýsi koordinační orgán promoravských subjektů, svolávaný vedením Politické strany Moravané. Kromě SM jsou v něm zastoupeny a vzájemný informační servis si poskytují Moravský národní kongres, Moravská národní obec, Moravská historická společnost, Společnost pro Moravu a Slezsko, Morava nejsou Čechy, Moravsko-slezská akademie, Mladí Moravané a Královský Řád rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Jde o velmi různorodou, koncepčně i názorově nepříliš jednotnou společnost, v rámci níž SM nejčastěji spolupracuje s vedením PS Moravané (Ing. M. Trnka a Ing. Z. Zbožínek) a s vedením MNO (Ing. J. Krábek a V. Novotný).

 

 

d) Nadace Vranov a Sdružení Po stopách Lichtenštejnů

 

Obě tyto v podstatě personální unií spojené organizace rozvíjejí v korunních zemích vztahy s Lichtenštejnským knížectvím, osvětu o historii a současnosti knížecího rodu a péči o bývalé zámky a panství rodu. Zřídily historickou komisi, ve které jsou zastoupeni profesionální historici, především z Moravy a Slezska. Zatím se sešla třikrát a zástupcem SM v ní je L. Šubert a částečně, pro panství Plumlov, i kolega B. Frelich, náš korespondenční člen. Osobní kontakt především s Ing. M. Juhou a PhDr. M. Vařekou.

 

 

e) Ostatní partneři.

 

Před a v průběhu roku 2012 navázalo SM e-mailový nebo osobní kontakt, který teprve bude hlouběji rozvíjen s řadou dalších subjektů z Klubů vojenské historie, ve kterých již máme rovněž korespondenční členské zastoupení. Z nich lze jmenovat Jednotku c. k. polního četnictva (V. Vystrčil, Z. Nathanielová), nebo Společnost Františka Ferdinanda d'Este (M. Varták, M. Lukšíček), či Sbor brněnských ostrostřelců (V. Walter, F. Kopecký, B. Urbanský, P. Hofmann).

 

Velmi si ceníme i spolupráce s vysoce kvalitním regionálním časopisem ČAS, našeho korespondenčního člena P. Anderleho z Bruntálu.

 

Ač nepolitické sdružení tak velice oceňujeme prospěšnost kontaktů s brněnskými zástupci politických stran, konkrétně pak Konzervativní strany a nově i KDU-ČSL. S prvně jmenovanou nás udržuje ve styku především J. S. Pospíšil, zástupce druhé nám v Radě Poslaneckého klubu garantuje možnost konání našich pravidelných měsíčních schůzí.

 

 

3. Hlavni a další akce SM v roce 2012

 

a) 1149. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2012.

 

Připomenutí této události SM iniciovalo v rámci výše zmíněných subjektů MKS. Jinak by to prošlo bez většího povšimnutí. SM vytvořilo (M. Pauřík), dalo vytisknout na své náklady a e-mailem i osobně veřejně dostribuovalo zvací plakátky, organizačně na úřadech zajistilo příslušná povolení k shromáždění v Denisových sadech odpoledne, 5. 7. 2012, sestavilo itinerář akce, pozvalo zástupce konzervativců a lidovců (předsedové brněnských organizací) a nakonec dalo i moderátora akce (L. Šubert). Ostatní promoravské subjekty společnými silami zajistily účast přibližně 50 lidí celkem....?! Plynou z toho cenná poučení pro rok 2013 a 1150. výročí....

 

Za SM přítomni L. Šubert, J. S. Pospíšil, M. Pauřík, V. Walter a J. Komprda.  Po aktu účast na mši svaté na Petrově;

 

 

b) Tradiční mše svatá za bl. JCKV Karla I. Rakouského 19. 10. 2012

 

Konala se opět v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Opět ji celebroval otec kanovník P. Šikula, se kterým SM předjednalo průběh mše, vytvořilo a distribuovalo zvací plakátky a pozvalo partnerské organizace. KČ byla zastoupena dvěma zástupci MS Brno a třemi MS Strážnice. Z promoravských organizací tu byli zástupci PS Moravané, MNO a Královského Řádu rytířů sv. Rostislava a Kolumbana v řádových stejnokrojích a Jednotka c. k. polního četnictva v uniformách a v dobových oděvech. Nechyběli ani obě hlavní zástupkyně Modlitební ligy (J. Balharová) a Sdružení pro bl. JCKV Zity (L. Cekotová), řádové sestry a veřejnost, celkem asi 150 osob. Poprvé byla na závěr na varhany hrána c. k. hymna. Za SM přítomni L. Šubert, J. S. Pospíšil, M. Pauřík, V. Walter;

 

 

c) Některé další akce s pasivní i aktivní  účastí členů SM

 

K níže uvedenému je třeba doplnit např. Vážany, Prostějov, Javořinu atd., aby to bylo archivně co nejúplnější;

28.   1. – Pietní akt k 111. výr. úmrtí JUDr. Aloise, barona Pražáka v Uh. Hradišti ( M. Pauřík a L. Musil);

29.   2. – Autogramiáda knihy Dr. M. Nováka a přednáška Dr. M. Vařeky k Lichtenštejnům v Brně (M. Pauřík, V. Walter, B. Urbanský); 

31.   3. – Vernisáž výstavy k Hansi Adamovi I. (za účasti JKJ Hanse Adama II.) v Mikulově (L. Šubert, J. S. Pospíšil, M. Pauřík, J. Komprda);

– 28.   4. – Císařsko-královská audience v Brandýse nad Labem (L. Šubert, V. Walter, F. Kopecký);

16.   6. – 120.výročí návštěvy JCKV Františka Josefa I. v Brně (M. Pauřík, V. Walter, F. Kopecký, B. Urbanský);

16.   6. – Přednáška Dr. M.Vařeky k Lichtenštejnům ve Vranově u Brna (M. Pauřík, V. Walter);

–   3. 11. – Přednáška „Lichtenštejnské mincovnictví“, Dušičková mše svatá a a ochutnávka Licht. vín ve Vranově (M. Pauřík, V. Walter);

11. 11. – Vojenské dušičky na Ústř. hřbitově v Brně (V. Walter, F. Kopecký);

11. 11. – Den veteránů v Brně-Tuřanech (L. Šubert, B. Urbanský, P. Hofmann),

 

Z uvedeného vyplývá, že i když nejsme pouhým „výjezdním komandem“, stihli jsme v daném počtu aktivních lidí obsáhnout organizačně i pouhou účastí, celou řadu akcí a důstojně tak SM reprezentovat na veřejnosti. 

 

 

 

4. Publikační činnost a informační servis

 

a) Na webových stránkách SM.

 

Zde není situace zrovna růžová ani co do četnosti zveřejněných titulů, ani co do počtu autorů, ani co do počtu čtenářů. Publikovali především M. Pauřík a L. Šubert. Mimo SM web pak i J. Holman. Jiné podklady k hodnocení nejsou k dispozici. Dle rubrik a titulů v nich pak to na rok 2012 vypadá následovně:

–  Oznámení : II – 2; III – 2, V – 1; VI – 2; IX – 1; Celkem: osm nových za rok;

– Články a názory: II – 2; III –1; V –1; VI – 2; VII – 1; IX – 2; Celkem: rovněž osm;

–  Dokumenty: II – 1; IX – 1;  Celkem: dva

–  Stalo se: II – 1; IV – 2; V – 1; VII – 3; X – 1; XI – 2; Celkem: deset;

–  Historická výročí: II –1; IV – 1; VII – 1; Celkem : tři

– Fórum:  VII – 2;

–  Rozhovory: 0

– Odkazy: II – 2;

– Zajímavosti: 0 (?!) Přitom např. J. Komprda jich nabízel dost, ale byly buď odmítnuty, nebo zařazeny nedopatřením jinam;

– Archiv: 0. Bude sem po doplnění zařazeno za rok 2012 toto hodnocení;

– Pokřivená minulost:  I – 1; II –1; III – 1; V – 1;  Celkem: čtyři.

 

Zde situace vyžaduje provést co nejdříve inovaci struktury rubrik a stanovení základních pravidel publikační činnosti na webu SM;

 

b) Informační servis.

Během roku na sebe tento úkol převzal M. Pauřík a J. Holman, ale byli též pracovně i soukromně značně vytíženi, takže z původních tří várek měsíčně to pokleslo na dvě a jednu. Tento stav jedné měsíční várky s hodnotným obsahem je však třeba udržovat i nadále, jinak tato jedna z významných činností SM nebude moci být realizována.

 

c) Moravsko-slezský historický a duchovní kalendář 2012.

 

Šlo o prvotní počin L. Šuberta a zejména duchovního otce a hlavního autora záměru M. Pauříka, který se nesetkal s očekávaným ohlasem, a proto bylo od pokračování této akce na rok 2013 v průběhu roku 2012 upuštěno.

 

 

 

Závěrem

 

Z výše uvedeného vyplývá, že SM se snažilo vykazovat činnost odpovídající jeho nepolitickému charakteru, ale politice se při tom nevyhnulo. Bylo nutno zaujmout stanovisko k podzimním krajským a senátním volbám. Promarnilo přitom termín přihlášení se do okrskových volebních komisí, kde mohlo dost citelnou měrou posílit pokladnu SM. Nedalo své kandidáty na kandidátku KČ především proto, že zejména v JmK tato monarchistická strana přistupovala k volbám politicky velmi improvizovaně, bez přitažlivého volebního a trvalého čitelného politického programu a tudíž bez reálné naděje na úspěch, což se i potvrdilo. Volba byla ponechána na každém členu SM individuálně, ale s cílem podpořit některou z ideově blízkých, ale vlivnějších stran, např. KDU-ČSL.

 

Podařilo se rozšířit naši korespondenční členskou základnu a hlavně navázat a rozšířit užitečné partnerské vztahy s řadou dalších monarchistických nebo monarchismu blízkých subjektů a vejít tak do povědomí nejen širší veřejnosti v Brně a okolí. Mělo to i dílčí pozitivní dopad na probíhající zklidnění vztahů s KČ.

 

Stále se nedaří přimět k aktivnější spolupráci řadu korespondenčních členů, což by dosažené pozitivní výsledky ještě zvýraznilo. Příčinu toho nehledáme kdesi mimo vlastní řady, ale především ve vlastní, ještě ne patřičně efektivní organizační práci. Chybí nám též potřebná schopnost reálně plánovat alespoň na půlrok a daný plán se potom snažit dodržet. V naší činnosti stále ještě převládala kvantita různých aktivit nad jejich kvalitou a účinkem.

 

Protože jsme schopni si to uvědomovat a přiznat, máme i šanci nedostatky postupně oslabovat a odstraňovat už v průběhu roku 2013.

K tomuž nám dopomáhej Bůh i náš patron, blahoslavený JCKV Karel I. Rakouský!

 

Zpracoval:

Dr. Luděk Šubert

—————

Zpět