Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno v roce 2013

14.01.2014 21:05

 

Odpouštím všem svým nepřátelům, všem, kteří mě pomlouvali, a všem, jejichž činy byly namířeny proti mé osobě.

blahoslavený JCKV Karel I. Rakouský, Madeira 1. dubna 1922

 

 

 

Činnost SMB v roce 2013

 

Úvodem:

 

Sdružení monarchistů, o. s., se sídlem v Brně oficiálně existuje ode dne 28. 4. 2011, kdy byla provedena registrace sdružení u MV ČR. Aktivní činnost však již vyvíjí od konce roku 2010, kdy zakládající členové připravovali základní dokumentaci, především pak stanovy. Rok 2011 byl ve znamení postupné organizační výstavby sdružení ve formě stálých volených orgánů – Řídící rady a Výkonného výboru – a převážně korespondenční členské základny ze všech tří korunních zemí. Během roku 2012 se struktura naší nepolitické monarchistické organizace stabilizovala a rozvíjely se dále hlavní i další formy naší činnosti. Výrazně se rozšířil i okruh především moravsky regionálních partnerů a spolupráce s nimi.

 

Na tom bylo možno promyšleně stavět v průběhu roku 2013. Předkládané Zhodnocení činnosti SMB v roce 2013 již proto může věcně hodnotit hlavní okruhy své činnosti. Obsahuje jak výčet jednotlivých akcí, které jsme zorganizovali, nebo na nichž jsme se více či méně aktivně spolupodíleli, tak jejich stručné vyhodnocení a výhled do roku 2014 a dále v dané oblasti. Do jednotlivých bodů jsou zahrnuty i připomínky a náměty, vzešlé z výročního jednání Řídící rady (ŘR) a Výkonného výboru (VýVý) SMB, ze dne 18. 12. 2013.

 

 

1. Tematické středy (TS)

 

Staly se obsahově cílenější náhradou běžných členských schůzí, kdy se pro téměř nezměněnou účast opakoval obsah předcházejících výborových schůzí, což se ukázalo jako neefektivní. Proto ŘR od února přistoupila k realizaci TS na předem připravené téma. Doposud proběhly následující:

 

20. 2. 2013 – Téma: Císař a král Zikmund Lucemburský – lektor: L. Šubert;

 

20. 3. 2013 – Belgie a Spojené království – inspirativní konstituční monarchie – lektor: L. Šubert;

 

17. 4. 2013 – Josef II. Habsbursko-Lotrinský a Morava – lektoři J. Schánělec a L. Šubert;

 

15. 5. 2013  – Obnovené zřízení zemské a historický vývoj státní správy – lektor L. Šubert;

 

19. 6. 2013 – Kam se podělo Rakušanství na Moravě a v Čechách – lektor J. Schánělec; 

                        a Rakušanství versus Masarykův čechoslovakismus – lektor L. Šubert;

 

 

Červenec a srpen 2013 – tematické prázdniny;

 

18. 09. 2013 – Bratr a otec následníků trůnu – císař a král František Josef I. – lektor L. Šubert;

 

16. 10. 2013 – Učíme o Moravě – Morava – Dějiny země uprostřed Evropy – lektor – autor publikace 

                           Mgr. Ondřej Hýsek, PhD.;

 

20. 11. 2013 – Zabili nám Ferdinanda, vyhnali jsme Karla a tak máme co jsme chtěli... – lektor 

                           L. Šubert;

 

18. 12. 2013 – výroční vyhodnocení 1. ročníku Výkonným výborem SMB. Z jednání vyplynulo:

 

Účast byla závislá na míře a rozsahu propagace akce – nejméně v říjnu (6), nejvíce v listopadu (19);

 

Osvědčilo se rozesílání pozvánek přes náš web i prostředníctvím e-mailu;

 

Rovněž se osvědčilo, zejména pro ty, co nemohli přijít osobně, webové avizo formou stejnojmenného článku, převážně v rubrice Pokřivená minulost a následný stručný report z dané akce tamtéž v rubrice Reportáže;

 

Rezervy zůstávají především v účinnosti propagace jednotlivých témat; v jejich cílených výstupech propagace monarchismu; ve využití předkládaných témat našimi partnery – (využito pouze 1. téma v organizaci Orel v Křenovicích 10. 3. 2013 – s dobrým ohlasem);

 

Nedaří se příliš rozšířit lektorskou sestavu a tím vytvořit i funkční lektorskou skupinu, čímž se bude ŘR vážně dále zabývat;

 

Na leden až červen 2014 jsou připravována témata, která v časovém rozmezí let 1866–1914 pokryjí objasnění příčin vývoje dějin Rakouska-Uherska ke vzniku 1. světové války (100. výročí);

 

Na září až listopad budou témata vybrána ŘR/VýVý v průběhu 1. pololetí 2014; 

 

 

2. Moravské kulaté stoly (MKS);

 

SMB má v tomto regionálním koordinačním orgánu 12 promoravských společenských hnutí dva trvalé zástupce (J. S. Pospíšil, L. Šubert) a příležitostně se jejich jednání za VýVý zůčastnili i další členové VýVý V. Walter, M. Pauřík a Z. S. Krejčí;

 

Aktivně jsme se podíleli na tvorbě Kodexu MKS a vznesli jsme celou řadu akceptovaných návrhů, z nichž hlavní jsou Cyrilo-Metodějské dny v Brně.

 

První proběhl 5. 7. 2012 v Denisových sadech za účasti asi 50 osob, letošní pak 6. 7. 2013 za přibližně stejné účasti na stejném místě. Stala se z toho tradice, plně organizačně zajišťovaná SMB. Bude v tom dále pokračováno se zvýšeným důrazem na efektivnost. Výrazně to přispělo k autoritě naší monarchistické organizace mezi těmito sdruženími;

 

My jsme se účastnili na nejméně třech akcích regionálního významu recipročně a máme velmi dobré partnerské vztahy k vedení Politické strany Moravané, Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, s Moravskou národní obcí a dalšími;

V rámci MKS budeme v roce 2014 zvyšovat důraz na aktivity za Obnovení zemského zřízení;

 

 

3. Další významné aktivity SMB;

 

a) Mše svatá za blahořečeného JCKV Karla I.Rakouského 24. 10. 2013

 

Tato osobnost je patronem našeho sdružení. V letech 2009 a 2010 jsme se podíleli, ještě jako členové MS KČ Brno na spoluorganizaci těchto již tradičních bohoslužeb v diecesní katedrále sv.Petra a Pavla v Brně na Petrově. Počínaje rokem 2011, v roce 2012 a letos již SMB zcela převzalo regionální monarchistickou organizační zodpovědnost za tyto mše s dohodnutím zaměření bohoslužby na místní katedrální farnosti (do r. 2012 otec kanovník ThLic. Petr Šikula, od letoška d. p. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.); za zhotovení zvacích letáčků a jejich elektronickou i fyzickou distribuci;

 

Díky kontaktům s promoravskými a dalšími partnery, jako Kluby vojenské historie a dalšími, byla letošní mše zvláště zdařilá, s vysokou účastí. Chrámový sbor na závěr zazpíval (poprvé), celou císařskou hymnu;

 

Zvláště si ceníme spolupráce s Modlitební ligou za blahoslaveného JCKV Karla I. Rakouského (MUDr. J. Balharová) a se Sdružením za blahořečení císařovny Zity (Mgr. L. Cekotová). Tyto organizace zabezpečily nejen účast delegace Řádu Německých Rytířů, vedenou d. p. Metodějem Hofmanem, ale také premiérové vystavení ostatků bl. JCKV Karla I. během mše.

 

Nejvýznamnějším zahraničním účastníkem byl d. p. Cyrille Debris z Francie, představitel společnosti za blahořečení císařovny Zity. Po mši pak na Staré radnici proběhla přednáška Dr. Balharové o císařovně a autogramiáda knihy d. p. C. Debrise ZITA – důvěrný portrét císařovny.

 

Ukázalo se, jak účinné pro účast je spojovat mši svatou s nějakou další významnou doprovodnou kulturní akcí;

 

I zde je nezbytné příští rok zajistit termín mše včas, aby nemusely odříkat z časových důvodů účast takové osobnosti, jako je představitel Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, Jeho Excelence, pan PhDr. Ludvík, hrabě Belcredi:

 

 

b) Výstava Chorinští z Ledské a prohlídka pamětihodností města Veselí nad Moravou 3. 11. 2013

 

Akci velmi zdařile zabezpečila Slovácká skupina SMB, jmenovitě kolegové M. Pauřík a L. Musil, v součinnosti s kolegou V. Walterem, pro skupinu zájemců z řad členů Moravské heraldické a genealogické společnosti;

 

I zde se plně prokázala nezbytnost kontaktů SMB s místními kulturně-historickými institucemi, jako je Městské muzeum ve Veselí a jeho přední pracovníci;

 

 

c) Další významné akce

 

Zde byla naše účast již více-méně pasivní, ale přispěla k upevnění dřívějších kolegiálních vztahů a k navázání nových kontaktů; řada našich korespondenčních členů se jich však účastnila aktivně, za což jim patří upřímný dík;

 

27. 4. 2013 Audience v Brandýse nad Labem – přispěla především k upevnění vztahů s významnými českými monarchisty (J. Konečný) a s kluby a spolky vojenské historie, především s brněnskou jednotkou c. k. polního četnictva (V. Vytrčil, I. Majtnerová, Z. Nathanielová, B. Adámek);

ŘR SMB zde zastupovali B. Frelich a L. Šubert s členem SMB P. Tichým;

 

9. 6. 2013 Vystavení ostatků blahoslaveného JCKV Karla I.Rakouského a přednáška Dr. Milana Nováka na Bouzově

Ostatky byly vystaveny v kostele sv. Gotharda u příležitosti biřmování 13 mladých katolíků metropolitou moravským, Jeho Excelencí arcibiskupem olomouckým, Monsignorem Janem Graubnerem; 

 

Přednáška se konala na hradě Německého Řádu. Za ŘR byli přítomni J. S. Pospíšil s chotí Editou, B. Frelich s chotí Vladimírou a L. Šubert.

 

Předchozí e-mailové kontakty s d. p. Metodějem Hofmanem a jeho nejbližšími řádovými spolupracovníky byly díky pomoci. J. Balharové a L. Cekotové rozšířeny o osobní kontakt mezi námi;

 

Na základě tohoto kontaktu ŘR SMB v polovině listopadu zaslala zástupcům NŘ podpůrný e-mail v jejich úsilí o restituci řádového majetku, který se setkal s velmi příznivou odezvou NŘ;

 

17. 12. 2013 se souběžně konaly dvě akce parnerských organizací – MKS a 1. valná hromada Vojensko-historického spolku c. k. monarchie. Nešťastnou shodou okolností a částečně i opožděně zaslanými pozvánkami se z důvodů jiných termínovaných akcí nemohl žádné z nich zúčastnit zástupce ŘR SMB. Byli jsme sice omluveni, ale příští rok už se budeme snažit neabsentovat;

 

Dalších akcí, na kterých se naši zástupci účastnili byla celá řada a byl by dlouhý jejich samotný výčet. Ani při nejlepší vůli nelze vše připomenout a zhodnotit. Vždy však šlo o akce, jejichž hlavním smyslem bylo vstoupit do monarchistického povědomí a cíleného navázání vhodných kontaktů. Na některé z nich bude poukázáno dále v tomto hodnocení.

 

 

4. Interní spolková činnost

 

a) Schůze ŘR/VýVý

 

Systém schůzí ŘR každou 1. středu v měsíci (pokud nebyl svátek) se osvědčil, jednání byla věcná a podařilo se zajistit vše výše zmíněné dle stávajících možností. Vše bývalo operativně doplňováno i několika e-maily denně mezi členy ŘR;

 

Na schůze 3. středu v měsíci, dvě hodiny před TS přizvávala ŘR všechny dostupné členy VýVý nebo ty z nich, se kterými potřebovala projednat konkrétní opatření k nějaké akci. Zápisy z nich byly rozesílány celému VýVý. Korespondenční členové byly informováni až o konkrétních akcích;

 

b) Výroční schůze VýVý 18. 12. 2013

 

Bylo nutno omluvit z vážných důvodů P. Drinockou, V. Frelichovou a M. Pauříka. Mrzí nás v podstatě neomluvená neúčast J. Schánělce a R. Bohdálka;

 

Projednána byla většina tezí k tomuto zhodnocení

 

V průběhu roku byl do ŘR po odchodu M. Pauříka kooptován kolega Bohumír Frelich a na dané schůzi zvolen řádným členem ŘR, mající nyní složení L.  Šubert, J. S. Pospíšil, B. Frelich, J. Holman;

 

Na základě předchozího souhlasu jmenovaných byli do VýVý rovněž jednomyslně zvoleni, shodou okolností nepřítomní M. Pauřík, V. Frelichová, J. Schánělec a R. Bohdálek. Kromě zmíněných jsou jeho členy všichni čtyři členové ŘR + P.Drinocká, J. Komprda, Z. S. Krejčí a V. Walter;

 

 

Zpracoval :

Dr. Luděk Šubert

představený Sdružení monarchistů Brno 

—————

Zpět