Stanovy Sdružení monarchistů

24.03.2013 23:48

 

STANOVY SDRUŽENÍ MONARCHISTŮ

 

 

1. NÁZEV SDRUŽENÍ

 

  

Sdružení monarchistů, o. s., ve zkratce SM.

 

 

2. SÍDLO SDRUŽENÍ

 

Mikulovská 6/39, 629 00 Brno

 

 

3. CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ

 

Sdružení monarchistů je samostatné kulturní neziskové sdružení, které si bere za cíl nepolitickými formami své osvětové a kulturní činnosti objasňovat veřejnosti historickou i současnou podstatu monarchismu. Sdružení dobu svého trvání nijak nevymezuje. Sdružení si ukládá následující cíle:

 

a. Na základě přesvědčení a názorů, jmenovitě křesťanské víry svých členů přispívat k celkové duchovní a mravní obrodě společnosti.

 

b. Objasňovat historický civilizační a kulturní význam dědictví zemí Koruny české, a to v celém dějinném rozsahu počínaje nejstaršími státními formacemi – od Sámovy říše a Velkomoravské říše přes knížecí přemyslovské období až po rok 1918.

 

c. Sjednocovat občany monarchistického smýšlení na nepolitických zásadách činnosti k dobrovolné a všeoborové spolupráci při propagaci a objasňování monarchismu.

 

d. Formovat pozitivní smýšlení občanů k vytvoření příznivých názorových podmínek k obnově monarchie v zemích Koruny české jako moderní evropské křesťanské a demokratické konstituční monarchie.

 

e. Navazovat a rozvíjet osobní i korespondenční styky a spolupráci se zástupci rodů domácí i zahraniční historické aristokracie a evropských panovnických  dynastií.

 

 

4. ČLENOVÉ, ZPŮSOB PŘIJETÍ ZA ČLENA, PRÁVA ČLENŮ SDRUŽENÍ

 

 

a. ČLENOVÉ

 

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli sdružení. Ti členové, kteří rozhodli o ustavení sdružení DNE 10. 11. 2011 v Brně, mají status zakládajících členů.

 

Status člena spolupracovníka může být přiznán řídící radou tomu, kdo významným způsobem napomáhá při naplňování cílů sdružení.

 

 

b.  ZPŮSOB PŘIJETÍ ČLENA

 

Podmiňujícím a zároveň dostatečným krokem k přijetí za člena sdružení je jeho souhlas se zasíláním informací a dokumentů sdružení na jeho e-mailovou adresu. Souhlas je třeba zaslat na e-mailovou adresu sdružení, stačí také  souhlas ústní, sdělený jednomu z členů řídící rady.

 

 

c. PRÁVA ČLENŮ SDRUŽENÍ

 

 

Členové sdružení mají právo se aktivně podílet na činnosti sdružení a usilovat o status člena spolupracovníka, který na základě aktivit a záslužné činnosti dotyčnému členu přiznává řídící rada. Členové spolupracovníci pak mají právo volit a být voleni. Každý člen sdružení je oprávněn ze sdružení kdykoliv vystoupit. K zániku členství ve sdružení stačí zaslat ze své e-mailové adresy oznámení o ukončení členství na e-mailovou adresu sdružení, nebo ukončení členství oznámit ústně kterémukoliv členu řídící rady.

 

 

5. ČINNOST SDRUŽENÍ.

 

 

Pro dosažení svých cílů si sdružení ukládá následující činnost:

 

 

a. Popularizovat soustavně své cíle na veřejnosti prostřednictvím přednáškové, publikační, kulturní a jiné osvětové nepolitické činnosti svých členů.

     

b. Úzkou spoluprací s církevními i světskými institucemi, organizacemi a jednotlivci s podobným zaměřením činnosti formovat pozitivní postoje spoluobčanů k hlubokým křesťanským a společensko-historickým tradicím naší otčiny. 

 

c. Nepolitickými formami, metodami a prostředky své práce docilovat postupného překonávání omylů, vědomých i nevědomých chyb  a ideologicko-politicky cílených falzifikací náhledů našich občanů na naši monarchistickou minulost.

 

d. Aktivně se podílet na akcích vlastních i akcích spřátelených společenských subjektů, především pak na církevních i světských tradičních slavnostech, vzpomínkových akcích a podobných veřejných událostech doma i v zahraničí.

 

e. Napomáhat vzniku nových místních skupin Sdružení monarchistů i při rozvíjení a organizování jejich činnosti.

 

f. V činnosti místních skupin sdružení podporovat propagaci lokálních a regionálních křesťanských, historických a kulturních tradic.

 

g. K daným účelům promyšleně využívat centrální i případné lokální webové stránky sdružení.

 

h. Nepolitickými činnostmi sdružení doplňovat a účelově podporovat uvážlivé aktivity Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a jejich místních společností.    

        

 

6. ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

      

a.  ČLENSKÁ SCHŮZE

 

Členská schůze je svolávána řídící radou dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. Volební se stává jen v případě nutnosti doplnit  řídící radu (viz čl. 6, odst. b). Volit a kandidovat mohou jen členové spolupracovníci (viz čl. 4, odst. c.). Po oznámení řídící rady o doplňující volbě je kandidát  povinen ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto oznámení zaslat výkonnému výboru písemně svoji představu o své práci v řídící radě a svoje curriculum vitae. Výkonný výbor pak do týdne zajistí vyvěšení jeho kandidatury na webových stránkách sdružení. Členská schůze je také diskusním a inspirativním fórem k činnosti sdružení.

 

 

b. ŘÍDÍCÍ RADA

 

Sdružení je řízeno řídící radou, která je čtyřčlenná. Řídící rada dospívá ke svým rozhodnutím shodou všech členů, nikoliv hlasováním. Nesouhlasí-li byť jen jediný člen, rozhodnutí se odkládá. Funkčně tvoří řídící radu představený, kancléř, správce a sekretář. Jednotlivé posty perzonifikuje řídící rada mezi sebou dohodou. Počet členů řídící rady je neměnný, v případě ukončení funkce některého člena řídící rady (úmrtí, vzdání se funkce v řídící radě), bude řídící rada doplněna volbou z řad členské základny sdružení (viz čl. 4, odst. c.) na jeho schůzi, a to prostou většinou přítomných oprávněných voličů. V případě rovnosti hlasů může rozhodnout o novém členu řídící rady představený sdružení, nebo nechá volbu opakovat. Funkční období členů řídící rady není jinak omezeno. Řídící rada v souladu s cílem sdružení určuje hlavní směry činnosti na kalendářní rok. Jednání řídící rady svolává dle potřeby kancléř pozvánkou, obsahující též program jednání, která je prokazatelně doručena všem členům řídící rady. Řídící rada uskutečňuje svá rozhodnutí prostřednictvím výkonného výboru. Vyřizuje korespondenci a uchovává archiv dokumentů sdružení.

 

 

 

c. VÝKONNÝ VÝBOR

 

 

Výkonný výbor tvoří představený, kancléř, správce a sekretář, (řídící rada, viz čl. 6, písmeno b), dále pak členové spolupracovníci, jmenovaní řídící radou. Maximální počet členů výkonného výboru je patnáct členů. Výkonný výbor má za úkol uskutečňovat roční program stanovený řídící radou, podporovat různé činnosti, pečovat o rozvoj sdružení. Výkonný výbor svolává nejméně jednou za čtvrtletí kancléř. Úkoly členů výkonného výboru jsou zejména tyto:

 

Představený – je zároveň také mluvčím sdružení, udržuje kontakty se společnostmi podobného zaměření, s vědeckými autoritami, zabývá se přípravou a výběrem materiálů k publikaci, publikuje a řídí publikační činnost sdružení. Představeného při jeho výkonu může zastupovat kancléř.

 

Kancléř – připravuje, svolává a předsedá zasedáním řídící rady a výkonného výboru a dohlíží na provádění jejich rozhodnutí. Kancléře při jeho výkonu může zastoupit představený nebo správce.

 

Správce – zajišťuje zejména účetnictví sdružení a předkládá řídící radě ke schválení jedenkrát za kalendářní rok, nejpozději do konce března každého roku, účetní uzávěrku. Zodpovídá za stav financí a za vedení pokladny sdružení. Řídí archivaci dokumentace sdružení.

 

Sekretář – má na starosti a zodpovídá za správu webových stránek sdružení, rozděluje přišlou poštu, rozesílá materiály a informace členům sdružení dle zadání řídící rady a výkonného výboru, spolupracuje na organizaci sdružení. Pečuje o databázi členské základny sdružení.

 

Ostatní členové výkonného výboru spolupracují po dohodě dle zadání výkonného výboru a svých možností.

 

 

 7. JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ

 

Jednat jménem sdružení jsou oprávněni představený, kancléř a správce, a to i samostatně ve všech věcech, týkajících se sdružení. Svůj podpis připojí k předepsanému názvu sdružení a s uvedením funkce podpisujícího.

 

 

8. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

Sdružení vyvíjí svou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou dobrovolné příspěvky členů sdružení a dary fyzických a právnických osob. Případné nespotřebované finanční prostředky v kalendářním roce se převádějí do dalšího kalendářního roku, přičemž budou použity výhradně k naplnění cílů sdružení.

 

 

9. SYMBOLIKA SDRUŽENÍ

 

 

Jako svůj znak přijímá sdružení polcený gotický štít, v jehož heraldicky pravé polovině je moravská orlice, v heraldicky levé polovině slezská orlice. V srdečním středovém gotickém štítku je český lev. Na horní hranu štítu je posazena svatováclavská koruna. Logo organizace je nad znakem doplněno názvem SDRUŽENÍ MONARCHISTŮ a pod znakem jménem sídla sdružení – BRNO. Na základě návrhu členů spolupracovníků může být daná symbolika sdružení rozšířena, doplněna, upravena nebo změněna.

 

 

10. OKOLNOSTI ZÁNIKU SDRUŽENÍ.

 

    

V případě zániku sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci převeden dle rozhodnutí členské schůze.

 

 

 

 

V Brně 3.dubna 2011

 

—————

Zpět