Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno r. 2011

24.03.2013 23:51

 

Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno se stavem k 31. 12. 2011

Na členské schůzi MS KČ Brno, konané dne 10. 11. 2010 byl přítomným členům a sympatizantům KČ předložen návrh nejaktivnějších příslušných – J. S. Pospíšila (tehdejšího předsedy MS KČ Brno), L. Šuberta, Pauříka, Z. S. Krejčího a J. Komprdy na vytvoření monarchistického občanského sdružení, pracujícího zatím nepolitickými formami při dané MS KČ Brno. Důvodem byly rozdílné názory na prioritní politickou a organizační činnost KČ jak na stupni pražského centra, tak na stupni moravského zemského hejtmana KČ. Jmenovanými aktivními monarchisty předkládané náměty, návrhy a připomínky byly těmito nadřízenými orgány odmítány, ignorovány a činnost MS KČ Brno podrobována neoprávněné kritice. Takto byl návrh na vznik sdružení zdůvodněn i členům KČ v MS Brno, paní hraběnce ze Salmu, Mgr. Drinocké, místopředsedovi MS Brno Buličičovi a sympatizantu V. Walterovi. Tito zpočátku vyslovili pochybnost nad tímto záměrem s obavy z tříštění monarchistické jednoty, ale vznesené argumenty nakonec uznali, a se zřízením sdružení souhlasili. Jmenovaní iniciátoři pak začali pracovat na vstupních tezích pro tvorbu Stanov, Programových cílů a Plánu činnosti pro rok 2011.

Na přelomu listopadu a prosince r. 2010 se členové přípravného výboru sdružení J. S. Pospíšil, L. Šubert a V. Walter zúčastnili v Brně výročního jednání Moravského národního kongresu, podali tam informaci o zřízení monarchistického nepolitického  o.s. a navázali s přítomnými organizacemi i jednotlivci potřebné kontakty, kontinuálně rozvíjené dodnes. Na jednání přípravného výboru dne 9. 12. 2010 bylo rozhodnuto o zřízení webových stránek, zatím společných s MS KČ. Jejich řízením byl pověřen kolega Z. S. Krejčí, členy redakční rady pak byli zvoleni J. S. Pospíšil a J. Holman. Hlavní náplní se stali vlastní články k různým monarchistickým událostem a historickým výročím.

Před Vánocemi se v Šermířském klubu L.A.G. uskutečnilo společné vánoční posezení členů MS KČ a členů připravovaného sdružení. Moravské vánoční koledy zde zahráli a zazpívali bří Pospíšilové se svými hosty. Ve stejném období byly rozeslány pozdravné PF spolkům a jednotlivcům, s nimiž sdružení navázalo kontakt.

Počátkem ledna 2011 byl péčí Sdružení monarchistů zajištěn pro společné členské schůze s MS KČ Brno Poslanecký klub Brno, a to na každou třetí středu v měsíci a na celý rok 2011. Začínalo však být zřejmé, že společná činnost obou subjektů nebude možná a společné schůze byly některými členy MS KČ Brno, po intervencích předsedy KČ Václava Srba označeny za nevhodné. Postupně na společné akce přestávali členové KČ docházet.

Kolegové M. Pauřík, Z. S. Krejčí a L. Šubert se počátkem měsíce ledna zúčastnili akce strany Moravané v kostele sv. Tomáše v Brně, u příležitosti 600. výročí úmrtí krále římského a markraběte moravského, Jošta Lucemburského. Byly navázány osobní kontakty s vedením strany Moravanů a dalšími moravskými aktivisty. Dne 11. 1. 2011 se kolega Pauřík účastnil spolu s MS KČ Strážnice v místním chrámu piaristů mše svaté za zdraví a požehnání Karlovi Habsbursko-Lotrinskému. Z akce byl pořízen filmový záznam a následovalo posezení s besedou. Mši sloužil d. p. Lukasz Karpinski.

Na společné členské schůzi sdružení s  MS KČ dne 19. 1. 2011 byl upřesněn Plán činnosti sdružení na r. 2011, a potvrzeno řádné členství ve sdružení mimo brněnskému Tomáši M. Pavlicovi z Valašského Meziříčí. Schůzky prozatímního vedení sdružení monarchistů bylo dohodnuto svolávat operativně, a dále pak vždy před členskou schůzí, většinou do Šermířského klubu LAG. Bylo schváleno vytvoření členské databáze kolegou Krejčím a zahájeno jednání o symbolice sdružení.

Během února a března 2011 byly dokončeny Stanovy sdružení a přijat název Sdružení monarchistů (SM) Plná organizační odluka SM od MS KČ byla potvrzena i ukončením členství kolegy Pospíšila v KČ a předáním funkce předsedy MS KČ Brno místopředsedovi I.Buličičovi. Vybraným jedincům a organizacím s monarchistickým přesvědčením nebo sympatiemi k monarchismu byly připraveny zvací dopisy internetovou i klasickou poštou. Do aktivní práce v SM se zapojil plně kolega V. Walter.

Počátkem dubna 2011 byly odeslány k registraci na MV ČR Stanovy SM a registrace byla provedena k 28.4.2011 pod č.j. VS/1-1/84271/11-R s IČO 328 91 587. Dočasným výkonem Stanovami určených funkcí byli pověřeni představený-Dr.Luděk Šubert, kancléř- Jiří S. Pospíšil, správce-Miroslav Pauřík a sekretář řídící e-mailovou poštu a webové stránky-Mgr. Zdeněk S. Krejčí. Kromě nich Výkonný výbor tvořili ještě kolegové Vilém Walter, Jaroslav Komprda, Tomáš M. Pavlica a Mgr. Jakub Holman.

Na členské schůzi SM dne 20. 4. 2011 byl upřesněn Plán akcí do konce srpna 2011, rozdělení kontaktovaných jedinců a společností do informačních skupin a schválen Pozdravný dopis jednání Českého zemského sněmu KČ. Za patrona Sdružení monarchistů byl schválen bl.JCKV Karel I. Habsbursko-Lotrinský, jehož portrét byl umístěn do záhlaví webových stránek sdružení.

M. Pauřík a L. Šubert průběžně pracovali na obsahu připravovaného Moravsko-Slezského historického a duchovního kalendáře pro rok 2012. Dále se rozvíjela spolupráce především s moravskými organizacemi a udržován stálý kontakt a informovanost s Konzervativní stranou.

Odpoledne, dne 5. 5. 2011, se kolegové J. S. Pospíšil a Z. S. Krejčí s chotí Evou zúčastnili na zámku ve Slavkově setkání s proslulým malířem, grafikem, ilustrátorem a skalním monarchistou, mistrem Adolfem Bornem. Během osobního kontaktu s ním mu předali kytici květů, jménem našeho sdružení.

Na začátku května 2011 se  M. Pauřík, L. Šubert a nový člen sdružení, ing. Libor Musil, podívali na mezinárodní zbrojní veletrh IDET v Brně.

J. S. Pospíšil a L. Šubert podpořili moravské organizace při Moravském národním kongresu na shromáždění před Janáčkovým divadlem v Brně, podporující moravskou národnost při sčítání lidu.

Dne 18. 5. 2011 proběhla v podstatě poslední společná schůze MS KČ a SM Brno. Průběžně byla doplňována databáze o nové členy SM a zdokonalován poskytovaný informační servis.

Na výborových a členských schůzích ve dnech 7. a 15. 6. 2011 byl zpřesňován systém archivace dokumentů, čímž byl pověřen M. Pauřík. Dále rozsah informací jednotlivým členským skupinám dle jejich vztahu k Sdružení monarchistů, a způsob spolupráce s internetovým časopisem ČAS kolegy Anderleho z Bruntálu. Zmíněná členská schůze se stala Ustavující schůzí SM a dosud funkcemi prozatímně pověření členové byli do těchto funkcí zvoleni.

Dne 14. 7. 2011 se vybraní členové VýVý zúčastnili v Brně na Petrově zádušní mše za JCKV Ottu Habsbursko-Lotrinského a kolega Pauřík s členy MS KČ Strážnice i pohřbu jmenovaného ve Vídni o následném víkendu. Kolega Pospíšil vyvíjel v domovské obci aktivity  pro zřízení kaple bl.JCKV Karlovi I. Rakouskému. L. Šubert pokračoval v měsíčním cyklu historických přednášek pro Senior klub Brno-Vinohrady, kolegové Walter, Holman a další pak vyvíjeli činnost v dalších společenských organizacích, což se děje průběžně.

Ve dnech 28. a 29. 8. 2011 se M. Pauřík a L. Musil účastnili vzpomínkových akcí na 750. výročí první písemné zmínky o městě Veselí nad Moravou, včetně prohlídek místních pamětihodností a přednášky o rodu hrabat Chorinských z Ledské. Z těchto akcí je k dispozici bohatá fotodokumentace. M. Pauřík dokončoval přípravu vydání Kalendáře 2012.

Dne 3.9. se L. Šubert a J. S. Pospíšil na pozvání zúčastnili oslav 80. narozenin paní  Marie, starohraběnky ze Salmu v zámku v Rájci-Jestřebí a M. Pauřík, opět s MS KČ Strážnice, korunního zájezdu do Vaduzu v Lichtenštejnsku a přijetí u panujícího knížete Hanse Adama II. O týden později se M.Pauřík zúčastnil  ještě ve Veselí nad Moravou muzejní historické a archeologické akce "Hrad Veselí".

Na výborových i členských schůzích 9., 14., a 22. 9., byla hlavní pozornost věnována organizační přípravě již 3. mše svaté  za bl.JCKV Karla I. Rakouského a u příležitosti 100. výročí jeho sňatku s JCKV Zitou Bourbonsko-Parmskou v katedrále na Petrově.

V říjnu byly vytištěny vkusné plakáty zvoucí na danou mši, proveden koordinační dohovor s celebrujícím knězem d. p.ThLic. Petrem Šikulou, oznámení na webu Sdružení monarchistů, a rozeslání pozvánek na několik set e-mailových adres. Několik set letáků roznesli po brněnských a okolních farách sami členové vedení sdružení. Této organizaci byla věnována řada výborových schůzí.

Na členskou schůzi do Klubu zastupitelů města Brna 19. 10. 2011, zajistil kolega Walter zajímavou přednášku s besedou Mgr. Jiřího Skoupého k životu osobního šoféra JCKV Františka Ferdinanda ďEste, feldvébla Leopolda Lojky, který byl přítomen i atentátu v Sarajevě v červnu 1914. Zmíněný Lojka má hrob na Ústředním hřbitově v Brně, což skýtá řadu možností k aktivitám Sdružení monarchistů.

Ve čtvrtek 20. 10. proběhla připravovaná mše svatá, tradičně v katedrále Sv. Petra a Pavla  v Brně. Účastnilo se jí na 200 lidí, z nichž jen část patřila k námi zvaným. Tentokrát se bohužel nedostavili ani členové Brněnského střeleckého sboru, ani Moravští rytíři. Nebyli zde však ani žádní zástupci MS KČ Brno. KČ reprezentovali 4 členové MS Strážnice, pod vedením MVDr. Jiřího Čížka a ze Svitav přijel Ing. Petr Tichý. Oba jmenovaní jsou současně i našimi členy. Pozitivním rysem byla naopak širší účast monarchistů z Rakouska (nejméně 5 osob), dále pak zástupců mezinárodní organizace Modlitební liga za bl. JCKV Karla I. Rakouského v počtu 3 členů, vedených její předsedkyní pro Moravu a Slezsko, paní MUDr. Janou Balharovou a dvou hlavních představitelů strany Moravané, předsedy ing. Milana Trnky a místopředsedy ing. Zdeňka Zbožínka. Sdružení monarchistů bylo zastoupeno kolegy L. Šubertem, J. S. Pospíšilem, M. Pauříkem, Z. S. Krejčím a jeho paní, L. Musilem a V. Waltrem, který současně zastupoval i historický Vojenský a špitální řád Sv. Lazara Jeruzalémského. Po mši následovala přátelská beseda všech jmenovaných v misijní restauraci "Živá voda" nedaleko pod katedrálou.

Zvláštní pozornost v říjnových aktivitách si rovněž zaslouží vydání 400 kusové emise po celý rok intenzivně připravovaného Kalendáře 2012, na jehož vydání má hlavní zásluhu kolega Pauřík v dílčí spolupráci s L. Šubertem a J. S. Pospíšilem. Tato prvotina je současně též dalším praktickým počinem SM v jeho iniciativně vyhlášeném Desetiletí monarchistické historicko-duchovní obnovy.

Určitým akčním vyvrcholením činnosti SM v roce 2011 mělo být setkání dosažitelných členů SM u příležitosti Dne válečných veteránů 11. 11. 2011. Z různých důvodů se však omluvilo tolik členů, že bylo nutné záměr pozměnit a uskutečnit plánované výjezdní zasedání VýVý do sídla rodu Pospíšilů v Křenovicích, jehož součástí bylo i žehnání zmíněného Kalendáře 2012 v místním kostele sv. Vavřince tamním knězem premonstrátem p. Kamilem Sovadinou, velkým příznivcem monarchie.

Dne 18. 11. 2011 jednal kolega M. Pauřík s představiteli Strany Moravané, Ing. M. Trnkou a Ing. M. Zbožínkem o možných formách spolupráce v roce 2012.

Toto jednání bude pokračovat i počátkem roku 2012 a bude konkretizováno.

Kolega M. Pauřík se jako vyslanec vedení SM zúčastnil, na pozvání, XX. Generálního sněmu KČ, konaného dne 26. 11. 2011 v Praze. Přednesl tam Zdravici SM, která jednoznačně vyvrací všechny dohady a pochybnosti o konkurenčním postavení SM vůči KČ. Prezentujeme se jako nepolitický, nezávislý, monarchistický partner a jako takový jsme počali být i KČ vnímáni a respektováni.

Dne 7. 12. 2011 se většina brněnských členů Výkonného výboru SM, opět na pozvání, zúčastnila v katedrále Sv. Petra a Pavla v Brně slavnostní mše svaté u příležitosti jmenování III. a IV. kanovníka Královské římsko-katolické kapituly na Petrově. Mši celebroval otec biskup V. Cikrle. K naší radosti se tím IV. stal d. p.ThLic. Petr Šikula, sloužící již tradičně říjnové mše svaté za bl. JCKV Karla I. Rakouského.

V pátek 16. 12. 2011 se po poledni sešli v Šermířském klubu L.A.G. kolegové L. Šubert, J. S. Pospíšil, M. Pauřík, V. Walter, OSLJ a T. M. Pavlica s vzácným hostem z Rakouska, panem Th.Lic.Leo Ge, KLJ.  Setkání zorganizoval kolega Pauřík. Host byl seznámen s činností SM, informoval nás o některých aktivitách rakouských monarchistů a stal se i 1. zahraničním sympatizantem SM. Domluva byla snadná, hovoří plynule česky.

Na plánované schůzce dne 21. 12. 2011 kolegové Šubert, Pospíšil, Pauřík, Komprda a  P. Drinocká uzavřeli bilanci činnosti SM v roce 2011. Bylo projednáno přerozdělení funkčních povinností v Řídící radě, zapříčiněné odchodem Mgr. Z. S. Krejčího z SM. Jmenovaný svůj odchod zdůvodnil dopisem, ve kterém uvedl, že nevidí zřízení monarchie jako reálné a je ateistou. Na jeho místo byl do ŘR kooptován kolega Mgr. Jakub Holman, který převzal vedení webových stránek SM a kolega Pauřík vedení členské a partnerské Databáze SM. Na poskytovaném informačním servisu budou oba spolupracovat.

Dále bylo rozhodnuto konat schůze dostupných členů vedení každou 1. středu v měsíci, řádné schůze každou 3. středu v měsíci. Ze všech akcí již jsou a dále budou pořizovány Zápisy, nebo informační reportáže a budou archivovány. Byla též založena Kronika SM, vedená M. Pauříkem. Konkretizace úkolů na rok 2012 proběhne na lednových schůzích.

Závěrem.

Z uvedeného výčtu činností vyplývá, jak velký kus cesty SM od svého vzniku ušlo a jak velký kus práce vykonalo. Dosažené úspěchy nás inspirují pro další práci v letech budoucích. Z různých pochybení si bereme věcné a sebekritické poučení. Prvořadou pozornost bude třeba věnovat ještě větší popularizaci naší činnosti na veřejnosti. K převažujícímu monarchistickému informačnímu servisu na našich webových stránkách a elektronickou poštou v ODKAZECH, přidávat další konkrétní akce, nejen již tradiční říjnovou mši svatou a hlavně nalézt způsob, jak přimět k vyšší aktivitě alespoň větší část dnes již několika desítek našich vlastních registrovaných členů a všechny členy nové.

K tomu nám dopomáhej Bůh!

Zpracoval:

Dr. Luděk Šubert, představený Sdružení monarchistů Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAGE   \* MERGEFORMAT 3

 

 

 

 

—————

Zpět