Výhled činnosti SMB do roku 2014

14.01.2014 21:16

 

Úvodem

 

 

Předkládaný Výhled obsahuje jednak kalendářně stanovitelné termíny výborových schůzí, a to ŘR 1. středu v měsíci, ŘR/VýVý ve 3. středu v měsíci a týž den pak Tematické středy. Výborovky budou i nadále zpravidla od 16:00 v Šermířském klubu L.A.G. na Kopečné 50, Tematické středy pak od 18:00 v Klubu zastupitelů města Brna na Mečové 5. Případné datové, časové a místní změny budou včas upřesněny v Pozvánkách na e-mailu a webu. Předběžně je možné níže uvedené poznamenat do vašich diářů.

 

Další akce, které SMB organizuje, či se na nich nějak podílí, budou ještě upřesňovány rovněž pozvánkami, nebo různými formami avíza. U hlavních z nich je v plánovacím přehledu uveden alespoň měsíc konání. V přehledu nejsou uvedeny zatím neznámé akce partnerů, jejich údaje budou předkládány operativně.

 

Výhled ještě obsahuje některá opatření, nezbytná k dalšímu zkvalitnění interní i externí činnosti SMB, která budou realizována průběžně,nebo v souladu s předpokládaným trendem a obecnými podmínkami vývoje naší činnosti. ŘR v součinnosti s VýVý při tom vycházela ze zkušeností roku 2013 a let předchozích. Celý dokument Zhodnocení naší činnosti je zakončen shrnujícím závěrem.

 

 

1. Plánovací podklady ke schůzové činnosti

 

 

LEDEN  8. 1. ŘR;  22. 1. ŘR/VýVý + Tematická středa (TS);

 

ÚNOR 5. 2. ŘR; 19. 2. ŘR/VýVý + TS;

 

BŘEZEN 5. 3. ŘR; 19. 3. ŘR/VýVý + TS;

 

DUBEN 2. 4. ŘR; 16. 4. ŘR/VýVý + TS;

 

KVĚTEN  7. 5. ŘR; 21. 5. ŘR/VýVý + TS;

 

ČERVEN 4. 6. ŘR; 18. 6. ŘR/VýVý + TS;

 

ČERVENEC + SRPEN ŘR/VýVý – dle nezbytné operativní potřeby; TS – prázdniny;

 

ZÁŘÍ  3. 9. ŘR; 17. 9. ŘR/VýVý + TS;

 

ŘÍJEN 1.10. ŘR; 15. 10. ŘR/VýVý;

 

LISTOPAD  5. 11. ŘR; 19. 11. ŘR/VýVý + TS;

 

PROSINEC 3. 12. ŘR; 17.12. ŘR/VýVý + výroční hodnotící schůze;

 

Obsahové zaměření (program) jednotlivých typů schůzí + tematická náplň TS bude ŘR stanovovat s dvoutýdenním až měsíčním předstihem;

 

 

 

2. Další měsíční předpokládané hlavní akce SMB, nebo s naší účastí

 

 

DUBEN – 2. pol. – tradiční Audience v Brandýse nad Labem

 

ČERVENodhalení obnoveného náhrobku šikovatele Leopolda Lojky na Ústředním hřbitově v Brně;

 

                  – brněnské vzpomínkové akce KVH a VHS k 100. výročí Sarajevského atentátu;

 

                  – POLETNICE 2014, hrad Sislov, Křenovice 28. 6. 2014, hudebně literární komplot.

 

ČERVENEC – 1. pol. 3. cyrilometodějský den v Brně k 1151. výročí příchodu slovanských 

                           věrozvěstů;  (SMB)

 

SRPEN – polovina – tradiční Dny města Brna;

 

ŘÍJEN – 2. pol. – tradiční mše svatá ke cti a chvále JCKV Karla I. Rakouského v brněnské katedrále; 

                               (SMB)

 

LISTOPAD – 1. pol. – tradiční Vojenské dušičky na Ústředním hřbitově v Brně;

                                    – tradiční Den veteránů v Brně-Tuřanech;

 

Data, časy, místa a program budou upřesněny na rozesílaných pozvánkách a tyto zveřejněny na našem webu;

Uvedené akce budou měsíčně doplňovány o další významnější akce našich partnerů nejen v moravských regionech, ale ve všech Zemích koruny české;

 

 

3. Změny Stanov SMB

 

V souladu s chystanou změnou příslušného Zákona o občanských sdruženích, provede ŘR na základě prováděcích pokynů provede ŘR požadované změny;

 

Spolu s tím připraví k projednání ve VýVý zamýšlenou novelizaci některých, uplynulými třemi lety existence SMB překonaných znění některých článků;  novelizovány budou především články týkající se členství v SMB a doplněny o specifikaci členů spolupracovníků (aktivních fyzických i korespondenčních členů) a zřízení kategorie čestných členů;

 

 

 

4. Partneři SMB a perspektivy spolupráce s nimi

 

a) Monarchisticky zaměřené organizace a monarchisté-solitéři:

 

Během roku 2013 se dotvářela faktická struktura a věcná spolupráce s některými monarchisty-solitéry, z nichž značná část se stala  našimi korespondenčními členy. Spolupráce s nimi je většinou jen nárazová, velmi si jí však vážíme. 

 

Mezi nejvýznamnější monarchisticky orientované partnery řadíme tyto organizace, k nimž někteří příslušníci jsou i našimi členy:

Modlitební liga za blahořečeného JCKV Karla I. Rakouského a za mír mezi národy;

Sdružení za blahořečení boží služebnice císařovny Zity;

Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana;

Vojensko-historický spolek c. k. monarchie a v jeho rámci i jednotku c. k. polního četnictva;

 

Naší snahou v roce 2014 zde bude prohloubení již započaté spolupráce.

 

 

b) Církevní organizace a kněží

 

SMB je křesťanským sdružením s prioritní orientací na římsko-katolickou církev a její jednotlivé složky a členy. Významná je pro nás spolupráce s katedrální farností v Brně na Petrově, daná spoluorganizací tradičních říjnových mší svatých ke cti a slávě bl. Karla I. Rakouského, oboustranně prospěšné vztahy se reálně rýsují s farností Řádu Německých Rytířů na Bouzově, s brněnskými minority, s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského i s mnoha dalšími kněžími a farnostmi.

 

Vítáme jakékoli další věcné a oboustranně prospěšné rozšíření těchto kontaktů, na základě doporučení našich členů;

 

 

c) Zástupci panovnických domů a historické, především domácí aristokracie

 

Zájem o tuto skupinu vychází především z monarchistického charakteru SMB. Je jasné, že nejblíže  nám stojí zástupci Habsbursko-Lotrinského Arcidomu. Zde je však velmi předčasné předvídat možný vývoj byť nezastíráme, že v naší představě jde o legitimní formu obnovení Království českého s Markrabstvím moravským a Vévodstvím slezským. 

 

Naše historická aristokracie zatím zůstává opatrná, namnoze zaměstnaná rozsahem restitucí ve svůj prospěch. V oprávněných a morálně čistých nárocích na vrácení svého majetku mají, obdobně jako církev, naší plnou podporu. Víc než popularizovat jejich historickou roli formou naší osvětové činnosti pro ně asi udělat nemůžeme, ale rádi budeme prezentovat konkrétní přátelské vztahy s mnohými z nich – pokud nastanou.

 

 

d) Organizace Moravského kulatého stolu

 

Zde plně podporujem hlavní myšlenku tohoto uskupení, kterého jsme spoluzakládajícími členy. Tou myšlenkou je návrat k zemskému uspořádání našeho státu v historických zemských hranicích. Tato priorita je plně v souladu s naší představou a nadále ji budeme citlivě ale důrazně v rámci svých možností podporovat. Tímto pojetím jsme již dosáhli v této organizaci jisté autority, čehož si velmi vážíme. 

 

 

e) Ostatní partneři

 

S kluby a spolky vojenské historie, včetně Brněnského městského střeleckého sboru se nám nabízí spolupráce především v těch aktivitách,které v letech 201–2018 budou dominovat v objektivním objasňování příčin vzniku, průběhu a výsledku 1. světové války.  Během toho se zajisté vytvoří dost prostoru, vztahů a námětů pro součinnost i po tomto období.

 

Kromě časopisu P. Anderleho z Bruntálu, tedy ČASu, žádné další aktivní kontakty na celostátní i regionální média v podstatě nemáme, což pociťujeme jako značný handicap pro naše působení na veřejnost. Cesta ke zlepšení spočívá v intenzifikaci činnosti nejen ŘR a VýVý v tomto směru, ale také našich ostatních členů. Zatím se více zaměříme na Radio Proglas a TV NOE, které jsounám ideově nejbližší a pak na media regionální;

 

Dobře bylo nakročeno, ale u toho zatím i zůstalo, v kontaktech s dalšími kulturně-historickými institucemi a společnostmi. Máme tím na mysli například společnost Po stopách Lichtenštejnů, vedení zámku Plumlov, či Městského muzea ve Veselí nad Moravou. 

 

Ve všech uvedených případech a dalších možnostech však nejde o součinnost za každou cenu, a je třeba najít způsob, jak ji udělat trvale, byť občasně, věcnou.

 

 

5. K vnitřní činnosti SMB v roce 2014 a dále

 

 

 Svoboda v činnosti a organizaci SMB je vlastně poznaná nutnost.

 

Jak je a bude kvalitní vnitřní koncepční činnost SMB, takový pak bude vnější efekt naší činnosti.

 

Dotvořením ŘR a VýVý do jejich současné personální podoby je základem dobré perspektivní činnosti.

 

Kvantitativní rozsah kontaktů a aktivit byl v podstatě dokončen a nyní jsou na řadě faktory kvalitativní, a to se neobejde bez pečlivého výběru priorit v naší činnosti, a hlavně širšího aktivního zapojení alespoň části našich členů.Podařilo se dosáhnout zvýšené kvality našich webových stránek. Stále je však co zlepšovat. V rozvíjení tohoto trendu je dobrou zárukou náš současný webmaster, kolega Z. S. Krejčí,

 

Propagace existence a činnosti SMB vyžaduje moderní manažerské formy a metody, jinak se nám těžko bude dařit prosazovat na veřejnosti jinak dobrou a stále zlepšovanou kvalitu našich přednášek na TS. Z výročního jednání 18. 12. 2013 jednoznačně vyplynulo, že přednes témat na TS by měl být jakousi zkušební premiérou před šňůrou těchto přednášek pro širší veřejnost.

 

 

Závěrem

 

Z výše uvedeného výčtu a dílčího rozboru činnosti SMB v roce 2013 je zřejmé, že jsme stíhali odvést při propagaci monarchismu kus poctivé práce. ŘR a VýVý SMB upřímně děkuje všem našim členům kteří s větší nebo menší aktivitou pomohli našemu sdružení vidět nejen naše klady, ale i otevřeně poukázat na naše nedostatky. V roce 2014 se budeme snažit s vaší pomocí, i s pomocí Boží posunout se ještě o další úsek naší cesty za vytouženým cílem. Členové ŘR, přejí vám, vašim rodinám, přátelům a blízkým, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho splněných přání.

 

Zpracoval:

Dr. Luděk Šubert

představený Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět